Stadgar för Greksåsars byalag, 713 92 GYTTORP. Nora k:n

 

§1. Greksåsars byalag utgöres  av alla idag boende och verksamma i Greksåsar. Byalaget välkomnar gamla greksåsare och sommarboende som medlemmar men föreningen är öppen för ALLA som är intresserade av Greksåsardalens framtid och utveckling. Medlemsavgift bestämmes på årsmötet.

 

§2. Byalaget är en ideell förening och verkar efter de stadgar som fastställts på årsmötet där det klart och tydligt framgår att Byalaget arbetar  FÖR Greksåsars utveckling

med olika aktiviteter och bybefrämjande insatser.

 

§3.Byalaget väljer en styrelse  som består av ordförande, kassör, sekreterare. Årsmötet väljer två revisorer.

 

§4. Firmatecknare är byalagets ordf. och kassören var för sig.

Bankkonto tecknas av kassören.

 

§5  Verksamhetsår  1/1-31/12.  Kallelse till årsmöte före sista mars skall vara utskickad 2  veckor före mötet. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: a)styrelsens berättelse,

 b)revisionsberättelse, c) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

d) val av olika funktionärer.

 

§6. Ändring av dessa stadgar kan endast ske  på föreningens årsmöte.

 

§7. Upplösning av föreningen kan endast beslutas på två  på varandra följande  årsmöten  med mellanliggande verksamhetsår. 

Föreningens tillgångar fördelas som årsmötena beslutar.

                

 

Dessa stadgar har antagits 2009-01-12